Ellins sto Linköpings


ellins sto Linköpings

gamla landskapslagar, än öfver Justiniani Institu- tiones, än förklarat svenska lagens stadgande om delictum publicum, än den svenska privaträtten. Systemata explicandi commercium anime et corporis breviter inquirens. Tryckt Skri/t: Judicium de morbo. A'rD i bl. Professorns i laghistoria afgång skall komma att tillsammans med denna sistnämnda vetenskap utgöra läroämne för en särskilt profession. Tal, predikningar etc: Predikan på Allhelgonadagen 1801; vid afrättuing i Dalby 1803; - tal öfver kyrkoherden. De disputatione vocali et solenni ejusque vero usu abusu. Detta embete innehade han till 1852 '4, då han utnämndes till statsråd och chef för kgl. Detrium- pho Christi vivificati ex 1 Petr. Et gentium, contra orthodoxa fundamenta edidit.

ellins sto Linköpings

VII: 2, 3 memorata. De indole legum civilium. Handbok i Sveriges kyrkohistoria, for skolan och hemmet. Lund.: De sensu dictorum Pauli 1 Cor. De telluris consideratione quantitativa. 1719; högtidligheterna i anledning.

Cholerse Asia- ticTse brevis expositio. Å.; vid rectorsombytet 1757; kronprinsen Gustafs besök i Lund (på svenska) 1766; firandet af densammes biläger (d:o).; rectorsom- bytet 1767; - theol. I Tyskland samlade och utgaf man särskilt hans samtliga disputationer, af hvilka de flesta hemta sina ämnen ur bibelns språk och dess uttolkning. Sthlm 1832 (i kongl. De officio Christi prophetico.


Sitemap