Pkk flagga Tyskland förbjudna


pkk flagga Tyskland förbjudna

varorna - hänfördes till detta tullförfarande, eller - införs till gemenskapen enligt detta förfarande. Artikel 242 Om en tullskuld har eftergivits eller motsvarande tullbelopp återbetalats av misstag, skall den ursprungliga skulden åter kunna utkrävas. Rapporten skall åtföljas av eventuella förslag, om vilka rådet skall fatta beslut enligt bestämmelserna i fördraget. Om artiklarna 173 och 174 inte tillämpas, skall icke-gemenskapsvaror och de gemenskapsvaror som avses i artikel 166 b inte förbrukas eller användas i frizoner eller frilager. Lagerhavaren är den person som fått tillstånd att driva tullagret. Sie fordern zudem die Freilassung des in der Türkei inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan. Ingen säkerhet skall krävas om den person som är eller kan komma att bli gäldenär är en offentlig myndighet. C) Om tillstånd att använda förfarandet för passiv förädling inte kan komma att allvarligt skada väsentliga intressen hos gemenskapens förädlare (ekonomiska villkor). Artikel 113 Gemenskapsvaror som avses i artikel.1 b och som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken och hänförs till tullagerförfarandet skall exporteras eller hänföras till en behandling som föreskrivs i den gemenskapslagstiftning som gäller de speciella områden som anges i den artikeln.

Med varor i oförändrat skick avses importvaror som inte har genomgått någon form av förädling eller bearbetning enligt förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll. Rådets förordning (EEG) nr 2658/87(49 senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3492/91(50 ändras på följande sätt: a) Artikel 8 skall ändras på följande sätt: Följande ord skall införas efter ordet "kommitté "föreskrivs i artikel 247 i tullkodexen för gemenskapen". Om varor omlastas inom en frizon skall de tillhörande handlingarna stå till tullmyndigheternas förfogande. Om varor omfattas av en summarisk deklaration, skall de formaliteter som krävs för att de skall kunna hänföras till en godkänd tullbehandling uppfyllas inom a) 45 dagar från den dag då den summariska deklarationen inges för varor som befordras sjövägen, b) 20 dagar från den. Om tullbeloppet inte har betalats inom föreskriven tid gäller följande: a) Tullmyndigheterna skall använda alla till buds stående medel enligt gällande bestämmelser inklusive indrivning för att säkerställa betalning av detta belopp. Förfarandet för intern transitering skall, på de villkor som anges i punkt 2 - 4, medge att gemenskapsvaror befordras från en punkt till en annan inom gemenskapens tullområde genom tredje lands territorium utan att det förändrar deras tullstatus. Betalningen behöver inte nödvändigtvis ha formen av en överföring av pengar. Dessa varor skall nedan betecknas som "varor i tillfällig förvaring". C) förädlingsprocesser: - behandling av varor, inklusive uppförande eller montering av varorna eller anpassning av varorna till andra varor, - bearbetning av varor, - reparation av varor, inklusive återställande och justering av varorna, och - användning av vissa varor definierade enligt kommittéförfarandet, vilka inte återfinns. Varor i tillfällig förvaring får endast lagras på platser som godkänts av tullmyndigheterna enligt de villkor som fastställs av dessa myndigheter. I sådant fall skall förfarandet tillfälligt upphöra inom tredje lands territorium. B) Deklaranten skall vara etablerad i gemenskapen.


Sitemap